Chắc chắn bạn chưa biết về cách tính cung mệnh này

Hai tuổi khắc nhau thì cho là không hợp không thể lấy nhau. Điều này chưa hoàn toàn chính xác bởi tuổi khắc nhưng cung mệnh hợp vẫn khá tốt.

theo năm sinh

Bát quái chia thành 8 cung mệnh: Càn, Khôn, Chấn, Cấn, Đoài, Ly, Khảm, Tốn. Cung mệnh gồm cung sinh và cung phi, nam nữ có cung sinh giống nhau nhưng cung phi khác nhau. Cung phi tính như sau: cộng tất cả các số trong năm sinh với nhau rồi chia cho 9, dư bao nhiêu thì cung tương ứng với số ấy, nếu không dư thì cung ứng với số 9.

Ví dụ: Nam sinh năm 1991: 1+9+9+1=20:9=2 dư 2, tức là người này có cung mệnh ứng với số 2 là cung Ly.

Nữ sinh năm 1992: 1+9+9+2=21:9=2 dư 3, tức là người này có cung mệnh ứng với số 3 là cung Đoài.

Nam sinh năm 1998: 1+9+9+8=27:9=3, tức là người này có cung mệnh ứng với số 9 là Khôn.

7 – Tốn

2 – Ly

9 – Khôn

8 – Chấn

6 – Khôn

4 – Đoài

3 – Cấn

1 – Khảm

5 – Càn

9 – Tốn

5 – Ly

7 – Khôn

8 – Chấn

1 – Cấn

3 – Đoài

4 – Cấn

6 – Khảm

2 – Càn

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *